اینکه افرادی با دغدغه فرهنگی در این شلوغ بازار برنامه های پوچ، قصد دارند کمک کنند به ما برای شناخت بیشتر خود، واقعا جای تحسین و حمایت دارد.